top of page

STATUT
Srpskog društva „Ras“


​1.Naziv – Srpsko društvo „Ras“.

2.Srpsko Društvo „Ras“, je dobrovoljna, nepolitička i nezavisna organizacija osnovana od Srba koji žive u Oslu i okolini. Cilj ovog  Društva je negovanje srpske tradicije i kulture, kao i razvijanje prijateljstva i međusobne saradnje Srpskog i Norveškog naroda. Društvo je otvoreno za sve ljude dobre volje.

3.Sedište Društva je u Oslu, na adresi Frognerveien 47, 0266 Oslo. Sedište društva može da menja upravi odbor.

4.Ciljevi iz člana 2 ostvarivaće se kroz razne forme kao:

-Sastanci, predavanja, saopštenja, akcije, sportska takmičenja, izleti, kulturno-umetničke manifestacije, druženja, te razni vidovi međusobnog pomaganja

-Saradnja sa drugim klubovima i udruženjima

-Saradnja sa društvenim institucijama u Norveškoj

5.Članstvo u Društvu je dobrovoljno i traje do ispisivanja ili isključenja iz Društva.  Član Društva koji svojim postupcima i ponašanjem teško povredi interese i ugled Društva može biti odlukom Upravnog odbora isključen iz Društva. Isključeni član može na odluku o isključenju uložiti žalbu Skupštini Društva, koja donosi konačnu odluku. Članstvo u Društvu je podeljeno u tri kategorije, Počasni član, Punopravni član, Podržavajući član.

6.Počasni član Društva može postati svaka osoba koja svojim radom i ponašanjem stekne naročite zasluge za ugled i napredak Društva.  Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština Društva na predlog Upravnog odbora.

7.Punopravni član Društva može biti svaki građanin u Norveškoj koji prihvata ovaj Statut, koji se upisao u Društvo (pismeno ili preko internet prezentacije Društva) i platio godišnju članarinu. Punopravni član Društva ima pravo da bira i da bude biran u sve organe Društva. Punopravni član društva ima pravo da učestvuje u svim akcijama Društva. Punopravni član Društva ima pravo da ostvaruje popuste na akcijama u organizaciji Društva. Dužnost Punopravnog člana Društva je da se pridržava odredbi ovog Statuta i da radi aktivno na ostvarivanju ciljeva ovog Društva.

8.Podržavajući član Društva može biti svaki građanin u Norveškoj koji prihvata ovaj Statut i koji se upisao u Društvo (pismeno ili preko internet prezentacije Društva).Podržavajući član Društva nema pravo da bira i da bude biran u organe Društva. Podržavajući član društva ima pravo da učestvuje u svim akcijama Društva. Podržavajući član Društva nema pravo da ostvaruje popuste na  akcijama u organizaciji Društva. Dužnost Podržavajućeg člana Društva je da se pridržava odredbi ovog Statuta i da radi aktivno na ostvarivanju ciljeva ovog Društva. 

9.Prihode potrebne za rad, Društvo će ostvarivati putem: članarine, donacija, prihoda sa kulturno-umetničkih priredbi, novčane pomoći nadležnih institucija i pojedinaca dobre volje, te drugim delatnostima predviđenim ovim Statutom. Članarina za društvo se plaća jednom godišnje.Visinu članarine određuje Skupština Društva na predlog Upravnog Odbora.

10.S ciljem ostvarivanja pojedinih delatnosti Društva a u skladu sa članom 2 ovog Statuta formiraju se sekcije. Smernice sekcija za rad  donosi Skupština Društva. Rukovodioca sekcije bira Skupština na predlog Upravnog Odbora.Članarina za sekciju se plaća dva puta godišnje po isteku svake polusezone. Članarina se plaća za sve mesece u polusezoni. Visinu članarine određuje Skupština Društva na predlog  Upravnog Odbora. Punopravni član Društva ostvaruje popust na članarinu sekcije. Podržavajući član Društva ne ostvaruje popust i plaća punu cenu članarine za sekciju kao i ostali koji nisu članovi ali učestvuju u radu sekcija.

11.Organi Društva su Skupština Društva i Upravni Odbor.

12.Skupština je najviši organ Društva. Nju sačinjavaju svi članovi Društva. Skupština se
održava jednom godišnje, najkasnije u decembru za prethodnu kalendarsku godinu. Svoje odluke Skupština donosi dvotrećinskom većinom prisutnih punopravnih članova. Skupštini mogu prisustvovati kao posmatrači i podržavajući članovi kao i oni koji nisu članovi Društva. Na zahtev jedne trećine punopravnih članova ili Upravnog odbora može se održati vanredna Skupština Društva.

13.Zadaci Skuppštine Društva su sledeći:

-Određuje smernice za rad Društva

-Određuje visinu članarina u Društvu

-Usvaja izveštaj o radu Društva i izveštaj o finansijskom poslovanju Društva

-Bira i razrešava Upravni Odbor Društva -Donosi i menja Statut Društva

-Formira sekcije Društva i bira njihove rukovodioce

-Bira Nadzornu komisiju Društva od tri člana

-Rešava žalbe članova Društva

-Usvaja plan aktivnosti za sledeću godinu

14.Upravni Odbor Društva broji od 5 do 10 članova. Odluku o broju članova donosi Skupština.

Upravni Odbor društva sačinjavaju:

-Predsednik

-Zamenik Predsednika

-Sekretar

-Blagajnik

-Članovi koji su na čelu određenih sekcija

-Ostali članovi   

Upravni Odbor bira se sa mandatom na dve godine. Odluke se donose većinom glasova. Predsednika Društva u njegovom odsustvu zamenjuje zamenik. Članovi Upravnog Odbora ne mogu biti u bližem srodstvu(supružnik ili vanbrači partner, roditelj ili usvojitelj, dete ili usvojenik člana Upravnog Odbora) ili imati odnos povezanog lica ( član porodice člana Upravnog Odbora, krvni srodnik u pravoj liniji, odnosno u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva, kao i fizičko ili pravno lice koje se prema drugim osnovama i okolnostima može opravdano smatrati interesno povezanim.

15.Upravni odbor Društva ima sledeće zadatke:

-Rukovodi radom Društva između dve Skupštine Društva

-Saziva redovnu ili vanrednu Skupštinu Društva

-Po potrebi formira komisije ili radne grupe s ciljem izvršavanja određenih zadataka

-Odlučuje o načinu saradnje sa drugim klubovima i udruženjima

-Uredno vodi finansijsko – materijalno poslovanje i stara se o imovini Društva

-Vodi brigu o privatnosti podataka svojih članova i ne sme ih ustupiti trećim licima.

-Donosi predlog Skupštini za visinu članarine Društva i članarine za sekcije Društva.

*Redovnu skupštinu, upravni odbor saziva najkasnije 2 meseca ranije. Svim članovima šalje se poziv na skupštinu sa predlogom dnevnog  reda. U pozivu se mora napomenuti da je rok za slanje predloga izmene ili dopune dnevnog reda, predloga za izmenu statuta, kao i predloga  za članove UO najkasnije mesec dana pre zakaznog datuma skupštine. Najkasnije 2 nedelje pre zakazanog datuma skupštine, svim članovima se  ponovo šalje poziv sa konačnim predlogom dnevnog reda, te predlozima za izmenu statuta i članove UO. Obraćanje članovima mora ići preko  elektronske pošte, a ukoliko mogućnosti dozvoljavaju može se koristiti i obična pošta. Članovi su dužni da blagovremeno obaveste UO ako  promene elektronsku poštu, tj. ako ne koriste onu koju su naveli prilikom upisa u društvo.

16.Članovi upravnog odbora ne mogu sami sebe isplaćivati iz kase. Društvo može honorarno unajmljivati i isplaćivati osobe i/ili materijalna sredstva za potrebe rada i unapređivanja sekcija. Upravni odbor donosi odluku o visini, unajmljivanju i isplaćivanju honorara u skladu sa  mogućnostima i najboljem interesu Društva. 

17.Predsednik Upravnog Odbora saziva sastanke Odbora i rukovodi njime, predstavlja Društvo kod trećih lica, potpisuje akte u ime Društva i obezbeđuje imovinu Društva. Predsednik Društva stara se o izvršenju zadataka predviđenim u članu 14. ovog Statuta. Upravni Odbor donosi odluke o isplatama iz blagajne.

18.Godišnji obračun obuhvata vremenski period od 01.01 do 31.12 Završni račun će biti potpisan od strane predsednika i blagajnika, a ovlašćeni revizor će prekontrolisati obračun, blagajnu i vrednosne papire. Završni obračun je javan, biće dostupan svim članovima Društva i mora biti odobren na Godišnjoj Skupštini.

19.Svi organi društva biraju se po pravilu tajnim glasanjem. Skupština može odlučiti o primeni javnog glasanja za organe Društva

20.Pečat i memorandum moraju sadržati naziv Društva

21.Srpsko Društvo „RAS“ počinje sa radom 29. avgusta 2010 god. kada je na Osnivačkoj Skupštini Društva usvojen ovaj Statut. 22.U slučaju prestanka rada – gašenja Društva, sva imovina pripašće parohiji Srpske pravoslavne crkve Sv. Vasilije Ostroški u Norveškoj.

 

Oslo, 29. avgust 2010. godine

Napomene:

Navedenog datuma, 29.avgusta 2010. godine, usvojen je Statut na osnivačkoj Skupštini. Ovaj Statut sadrži sledeće izmene:

Unete su izmene prema odlukama sa redovne godišnje Skupštine održane 23.januara 2016. godine u Oslu.

Unete su izmene prema odlukama sa redovne godišnje Skupštine održane 04.februara 2017. godine u Oslu.

Unete su izmene prema odlukama sa redovne godišnje Skupštine održane 15.decembra 2017. godine u Oslu.

Unete su izmene prema odlukama sa redovne godišnje Skupštine održane 14.decembra 2018. godine u Oslu.

Unete su izmene prema odlukama sa redovne godišnje Skupštine održane 18.novembra 2022. godine u Oslu.

bottom of page