top of page

СТАТУТ

Српског друштва „Рас“

 

​1.Назив – Српско друштво „Рас“.

2.Српско Друштво „Рас“, је добровољна, неполитичка и независна организација основана од Срба који живе у Ослу и околини. Циљ овог  Друштва је неговање српске традиције и културе, као и развијање пријатељства и међусобне сарадње Српског и Норвешког народа. Друштво је отворено за све људе добре воље.

3.Седиште Друштва је у Ослу, на адреси Frognerveien 47, 0266 Oslo. Седиште друштва може да мења управи одбор.

4.Циљеви из члана 2 оствариваће се кроз разне форме као:

-Састанци, предавања, саопштења, акције, спортска такмичења, излети, културно-уметничке манифестације, дружења, те разни видови међусобног помагања

-Сарадња са другим клубовима и удружењима

-Сарадња са друштвеним институцијама у Норвешкој

5.Чланство у Друштву је добровољно и траје до исписивања или искључења из Друштва.  Члан Друштва који својим поступцима и понашањем тешко повреди интересе и углед Друштва може бити одлуком Управног одбора искључен из Друштва. Искључени члан може на одлуку о искључењу уложити жалбу Скупштини Друштва, која доноси коначну одлуку. Чланство у Друштву је подељено у три категорије, Почасни члан, Пуноправни члан, Подржавајући члан.

6.Почасни члан Друштва може постати свака особа која својим радом и понашањем стекне нарочите заслуге за углед и напредак Друштва.  Одлуку о почасном чланству доноси Скупштина Друштва на предлог Управног одбора.

7.Пуноправни члан Друштва може бити сваки грађанин у Норвешкој који прихвата овај Статут, који се уписао у Друштво (писмено или преко интернет презентације Друштва) и платио годишњу чланарину. Пуноправни члан Друштва има право да бира и да буде биран у све органе Друштва. Пуноправни члан друштва има право да учествује у свим акцијама Друштва. Пуноправни члан Друштва има право да остварује попусте на акцијама у организацији Друштва. Дужност Пуноправног члана Друштва је да се придржава одредби овог Статута и да ради активно на остваривању циљева овог Друштва.

8.Подржавајући члан Друштва може бити сваки грађанин у Норвешкој који прихвата овај Статут и који се уписао у Друштво (писмено или преко интернет презентације Друштва).Подржавајући члан Друштва нема право да бира и да буде биран у органе Друштва. Подржавајући члан друштва има право да учествује у свим акцијама Друштва. Подржавајући члан Друштва нема право да остварује попусте на  акцијама у организацији Друштва. Дужност Подржавајућег члана Друштва је да се придржава одредби овог Статута и да ради активно на остваривању циљева овог Друштва. 

9.Приходе потребне за рад, Друштво ће остваривати путем: чланарине, донација, прихода са културно-уметничких приредби, новчане помоћи надлежних институција и појединаца добре воље, те другим делатностима предвиђеним овим Статутом. Чланарина за друштво се плаћа једном годишње.Висину чланарине одређује Скупштина Друштва на предлог Управног Одбора.

10.С циљем остваривања појединих делатности Друштва а у складу са чланом 2 овог Статута формирају се секције. Смернице секција за рад  доноси Скупштина Друштва. Руководиоца секције бира Скупштина на предлог Управног Одбора.Чланарина за секцију се плаћа два пута годишње по истеку сваке полусезоне. Чланарина се плаћа за све месеце у полусезони. Висину чланарине одређује Скупштина Друштва на предлог  Управног Одбора. Пуноправни члан Друштва остварује попуст на чланарину секције. Подржавајући члан Друштва не остварује попуст и плаћа пуну цену чланарине за секцију као и остали који нису чланови али учествују у раду секција.

11.Органи Друштва су Скупштина Друштва и Управни Одбор.

12.Скупштина је највиши орган Друштва. Њу сачињавају сви чланови Друштва. Скупштина се одржава једном годишње, најкасније у децембру за претходну календарску годину. Своје одлуке Скупштина доноси двотрећинском већином присутних пуноправних чланова. Скупштини могу присуствовати као посматрачи и подржавајући чланови као и они који нису чланови Друштва. На захтев једне трећине пуноправних чланова или Управног одбора може се одржати ванредна Скупштина Друштва.

13.Задаци Скуппштине Друштва су следећи:

-Одређује смернице за рад Друштва

-Одређује висину чланарина у Друштву

-Усваја извештај о раду Друштва и извештај о финансијском пословању Друштва

-Бира и разрешава Управни Одбор Друштва -Доноси и мења Статут Друштва

-Формира секције Друштва и бира њихове руководиоце

-Бира Надзорну комисију Друштва од три члана

-Решава жалбе чланова Друштва

-Усваја план активности за следећу годину

14.Управни Одбор Друштва броји од 5 до 10 чланова. Одлуку о броју чланова доноси Скупштина.

Управни Одбор друштва сачињавају:

-Председник

-Заменик Председника

-Секретар

-Благајник

-Чланови који су на челу одређених секција

-Остали чланови   

Управни Одбор бира се са мандатом на две године. Одлуке се доносе већином гласова. Председника Друштва у његовом одсуству замењује заменик. Чланови Управног Одбора не могу бити у ближем сродству(супружник или ванбрачи партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник члана Управног Одбора) или имати однос повезаног лица ( члан породице члана Управног Одбора, крвни сродник у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као и физичко или правно лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним.

15.Управни одбор Друштва има следеће задатке:

-Руководи радом Друштва између две Скупштине Друштва

-Сазива редовну или ванредну Скупштину Друштва

-По потреби формира комисије или радне групе с циљем извршавања одређених задатака

-Одлучује о начину сарадње са другим клубовима и удружењима

-Уредно води финансијско – материјално пословање и стара се о имовини Друштва

-Води бригу о приватности података својих чланова и не сме их уступити трећим лицима.

-Доноси предлог Скупштини за висину чланарине Друштва и чланарине за секције Друштва.

*Редовну скупштину, управни одбор сазива најкасније 2 месеца раније. Свим члановима шаље се позив на скупштину са предлогом дневног  реда. У позиву се мора напоменути да је рок за слање предлога измене или допуне дневног реда, предлога за измену статута, као и предлога  за чланове УО најкасније месец дана пре заказног датума скупштине. Најкасније 2 недеље пре заказаног датума скупштине, свим члановима се  поново шаље позив са коначним предлогом дневног реда, те предлозима за измену статута и чланове УО. Обраћање члановима мора ићи преко  електронске поште, а уколико могућности дозвољавају може се користити и обична пошта. Чланови су дужни да благовремено обавесте УО ако  промене електронску пошту, тј. ако не користе ону коју су навели приликом уписа у друштво.

16.Чланови управног одбора не могу сами себе исплаћивати из касе. Друштво може хонорарно унајмљивати и исплаћивати особе и/или материјална средства за потребе рада и унапређивања секција. Управни одбор доноси одлуку о висини, унајмљивању и исплаћивању хонорара у складу са  могућностима и најбољем интересу Друштва. 

17.Председник Управног Одбора сазива састанке Одбора и руководи њиме, представља Друштво код трећих лица, потписује акте у име Друштва и обезбеђује имовину Друштва. Председник Друштва стара се о извршењу задатака предвиђеним у члану 14. овог Статута. Управни Одбор доноси одлуке о исплатама из благајне.

18.Годишњи обрачун обухвата временски период од 01.01 до 31.12 Завршни рачун ће бити потписан од стране председника и благајника, а овлашћени ревизор ће преконтролисати обрачун, благајну и вредносне папире. Завршни обрачун је јаван, биће доступан свим члановима Друштва и мора бити одобрен на Годишњој Скупштини.

19.Сви органи друштва бирају се по правилу тајним гласањем. Скупштина може одлучити о примени јавног гласања за органе Друштва

20.Печат и меморандум морају садржати назив Друштва

21.Српско Друштво „РАС“ почиње са радом 29. августа 2010 год. када је на Оснивачкој Скупштини Друштва усвојен овај Статут. 22.У случају престанка рада – гашења Друштва, сва имовина припашће парохији Српске православне цркве Св. Василије Острошки у Норвешкој.

 

Осло, 29. август 2010. године

Напомене:

Наведеног датума, 29.августа 2010. године, усвојен је Статут на оснивачкој Скупштини. Овај Статут садржи следеће измене:

  1. Унете су измене према одлукама са редовне годишње Скупштине одржане 23.јануара 2016. године у Ослу.

  2. Унете су измене према одлукама са редовне годишње Скупштине одржане 04.фебруара 2017. године у Ослу.

  3. Унете су измене према одлукама са редовне годишње Скупштине одржане 15.децембра 2017. године у Ослу.

  4. Унете су измене према одлукама са редовне годишње Скупштине одржане 14.децембра 2018. године у Ослу.

  5. Унете су измене према одлукама са редовне годишње Скупштине одржане 18.новембра 2022. године у Ослу.

bottom of page